Privatumo politika

Branginame savo lankytojų ir vartotojų slaptumą. Mūsų svetainės privatumo politika - duomenų apie lankytojus ir vartotojus kaupimas bei apsauga. Vartotojų registracijos formoje lankytojų prašoma pateikti asmeninę informaciją. Visa ši informacija nebus skelbiama viešai, padovanota, parduota ar kitokiais būdais atiduota tretiems asmenims. Išskyrus  LR teisės aktuose numatytais atvejais. Vienintelis asmeninės informacijos kaupimo tikslas: maksimaliai tenkinti lankytojų poreikius.

1. E- parduotuvė www.mobytel.lt vadovaujasi šiais pagrindiniais asmens duomenų tvarkymo principais:
1.1 Asmens duomenys renkami apibrėžtais ir teisėtais tikslais.
1.2 Asmens duomenys tvarkomi tiksliai ir sąžiningai.
1.3 Asmens duomenys nuolat atnaujinami.
1.4 Asmens duomenys saugojami ne ilgiau, nei to reikalauja nustatyti duomenų tvarkymo tikslai.
1.5 Asmens duomenis tvarko tik tie darbuotojai, kuriems suteikta tokia teisė.
1.6 Visa informacija apie tvarkomus asmens duomenis yra konfidenciali.

2. E-parduotuvė www.mobytel.lt  gerbia kiekvieno Jūsų teisę į privatumą. Jūsų asmens duomenys (vardas, pavardė, adresas, telefono numeris, elektroninio pašto adresas ir kita e-parduotuvės registracijos formoje nurodyta informacija) renkami ir tvarkomi šiems tikslams:

2.1 apdoroti Jūsų prekių užsakymus;
2.2 išrašyti finansinius dokumentus (sąskaitas faktūras);
2.3 spręsti problemas, susijusias su prekių pateikimu ar pristatymu;
2.4 vykdyti kitus sutartinius įsipareigojimus;

Registracijos formoje Jūs turite pateikti pilną, išsamią ir teisingą informaciją apie save. Jeigu registracijos formoje Jūs pateikiate netikslius, melagingus ar klaidinančius duomenis, mes turime teisę anuliuoti Jūsų registraciją ir ištrinti duomenis arba apriboti Jūsų galimybes naudotis e-parduotuve.

Jūs turite teisę bet kada keisti ir/ar atnaujinti bei ištrinti registracijos formoje pateiktą informaciją pranešdami tai adresu info@mobytel.lt  arba telefonu +370 62301002.

Tęsti